Casa MM

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.

Equip / Col·laboradors:
Néstor Morro, arquitecte.
Iñaki Gonzalez, arquitecte tècnic.
Eduard Simó, calculista estructural.

Dades del Projecte:
- Superfície: 157,24m2.
- Promotor: Privat.

Memòria:
Situada a Valldoreix, en una parcel·la de 800 m2 amb bona orientació, la propietat ens encarrega l’ampliació
del seu habitatge, una construcció del 1947 en situació de disconformitat volumètrica. L’objectiu és crear un
nou volum independent on fi lla i nets hi puguin viure.

A part de l’habitatge existent, a la parcel·la hi trobem una piscina que es manté per exigències de la propi-
etat, i un cos auxiliar que fa l’ús d’aparcament. Aquest cos auxiliar s’enderroca per tal de regularitzar la

normativa i possibilitar l’ampliació.
La parcel·la, tot i ser plana, té un canvi de nivell d’1,5 m entre la piscina i la part nord del jardí.
La normativa limita la superfície de la nova edifi cació a 65 m2 en planta.
El programa de necessitats de l’ampliació, dobla en superfície la casa existent i obliga a realitzar dues
plantes.
Amb aquests condicionants i amb la voluntat de generar una millor relació amb la casa existent i el jardí
Nord-Sud, decidim aprofi tar el desnivell d’1,5 m entre aquests, per tal de semienterrar l’edifi cació.

Construït en formigó, la planta inferior i la planta superior responen amb lògica a la seva situació. La prim-
era massissa i tancada per contenir les terres i controlar les pèrdues tèrmiques per la falta de radiació. La

segona lleugera i oberta per augmentar la relació amb l’exterior i la captació solar.
Aquesta estratègia, junt amb la inèrcia tèrmica del formigó, material estructural al qual no se li afegeix cap
revestiment per aprofi tar al màxim les seves prestacions, fan que la casa estigui en confort durant tot l’any
amb una demanda de 12,5 kW / m2 any.