Casa VC

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.

Equip / Col·laboradors:
Antonio Rodriguez, arquitecte tècnica. Sara Roig, fotografia. Krasznai, escultura.   Dades del Projecte: - Superfície: 247,80m2. - Promotor: Privat. - Demanda Energètica de calefacció: 32.38 Kwh/m2 any - Qualificació Energètica: A   Memòria: Al compartir les inquietuds dels clients envers les construccions sostenibles i emocionar-nos amb la nostàlgia amb que explicaven experiències familiars viscudes dins d’aquesta parcel·la; vam tenir molt clara l’estratègia: Havíem de construir una construcció energèticament eficient i potenciar tots aquells elements, que, conjuntament amb els clients, vam identificar com a patrimoni sentimental familiar (caminet de terra existent, tauleta de pedra protegida per una alzina centenària, vistes a Montserrat i connexió amb la parcel·la nord). El projecte s’organitza a partir de quatre mòduls independents units per una coberta que actua com a element intersticial del conjunt. Aquesta unió ens permet emmarcar i referenciar visualment cadascuna de les quatre fites identificades com a patrimoni sentimental, aconseguint així,  la vinculació vida interior de la nova casa. A partir d’un estudi climàtic del solar obtenim uns resultats que ens determinen les estratègies passives a seguir per tal de reduir la despesa energètica.  Amb aquestes estratègies (ventilació creuada, voladius de protecció solar entre equinoccis, aprofitament de la massa tèrmica de la llosa...) aconseguim augmentar considerablement el confort de l’usuari. Tot i això,  Alventosa Morell Arquitectes volem fer un pas més; decidim implementar una envolvent (façana, coberta,...) amb òptimes prestacions tèrmiques. D’aquesta manera aconseguim actuar de forma coherent amb el medi tant en la fase projectual com a la constructiva; i a la vegada, obtenim unes prestacions immillorables: - Reducció de la petjada ecològica gràcies a l’ús de materials pròxims a la zona on contruïm, naturals i amb un impacte natural mínim (llana de roca, fusta d’avet,...). - Evitem qualsevol tipus de condensació mitjançant la construcció d’un casa saludable gràcies a l’ús exclusiu de materials transpirables. - La construcció amb materials naturals ens permet evitar i controlar la toxicitat dels materials emprats. - Reducció d’un 70,6% del consum energètic respecte una casa convencional de les mateixes característiques projectuals. Casa Energèticament eficient.