Casa CB

Autor: 
Alventosa Morell Arquitectes
Equip / Col·laboradors:
Iñaki Gonzalez, arquitecte tècnic.
Eduard Simó, calculista estructural.
Dades del Projecte:
- Superfície: 104,65m2.
- Promotor: Privat.
Memòria: Rehabilitació d’una casa entre mitgeres de planta baixa i pati situada en una illa de l’eixample de Sabadell on les parcel·les limiten entre el carrer Papa Pius XI i el carrer Borràs. L’habitatge ocupa, atipicament, el pati d’illa d’una de les parcel·les, amb front de 8 m al carrer Borràs, considerat façana secundària i amb les seves mitgeres limitant amb els patis i garatges de les edifi cacions veïnes. Normativament, l’habitatge, de 90 m2, només es pot desenvolupar en PB. D’altra banda, l’estructura vertical i horitzontal de l’habitatge presenta patologies importants que fan invia- ble mantenir-les. A més a més, les humitats per capil·laritat i la falta de llum i ventilació fa de l’habitatge un habitat totalment insalubre. La proposta pretén donar resposta a tots aquests condicionants amb un únic moviment, el desplaçament del pati existent al centre de la casa. Aquest pati, vidriat en la part superior, gaudeix de millors condicions i proporciona llum, aire, radiació, ven- tilació i polivalència al conjunt de la casa. Alhora, controla de manera passiva, la temperatura interior de l’habitatge, mantenint-la en confort tot l’any amb una demanda anual de 19 kW/m2 any. Els nous murs estructurals de ceràmica ajuden a regular la humitat interior i a estabilitzar les oscil·lacions de temperatura. El forjat de fusta, amb 20 cm d’aïllament, ofereix resistència a la pèrdua de temperatura i alleugereix el pes de l’estructura amb un gruix molt reduït. La reinterpretació de la tipologia, i la morfologia constructiva, de l’edifi cació existent permet mantenir la tipo- logia d’habitatge de l’eixample de Sabadell amb una gran millora quant a condicions de salubritat i confort.